آرشیو
انتخاب نشریه


معراج السعادة

 نگاهی به چگونگی خلقت دست‌ها و انگشتان
پس نظری گشای و دو دست آدمی را بنگر که چگونه خالق حکیم آن‌ها را کشیده تابه هر مطلبی که آدم خواهد دراز کند  و کف آن را پهن نمود و پنج‌انگشت نصب فرمود و هر انگشتی را بر سه قسم کرد  و «ابهام» را در یک‌طرف قرار داد و چهار انگشت دیگر را در طرف دیگر ، به‌نوعی که ابهام بر آن‌ها محیط می‌شد  و اگر اولین و آخرین جمع شوند که در وضع انگشتان و درازی و کوتاهی آن‌ها نوعی دیگر فکر کنندکه بهتر از این نوع از جهت زینت و مصلحت باشد یا مثل آن ، نمی‌توانند ، زیرا که به‌این‌ترتیب قابل گرفتن و دادن و سایر مصالح است ، اگر آن را پهن کنی طبقی است نمایان و اگر جمع کنی گرزی است گران  و از جمع آن‌ها بعد از پهن کردن هر چه خواهی می‌گیری و از پهن نمودن بعد از جمع هر چه اراده کنی می‌دهی.اگر کفچه خواهی از آن سازی و اگر صندوقچه اراده کنی از آن پردازی . اگر ابهام را بر «سبابه» نهی هر چه خواهی به آن پاره کنی و اگر سبابه را راست بداری به آنچه خواهی اشاره کنی . اگر عددی را ضبط خواهی از آن توانی و اگر مکانی را خواهی بروبی میسرت گردد به‌آسانی و غیر این‌ها از منافع محسوسه  و سر انگشتان را زینت داد به ناخن تا حافظ آن‌ها باشد و چیزهای خرد را که سرانگشت نمی‌تواند برچیند از آن بردارد و بدن خود را با آن بخارد  و دلالت نمود دست بی‌شعور را به مکانی که می‌خارد ، به‌نوعی که بی فحص و تجسس ، خود را به آنجا می‌رساند ، اگرچه در خواب یا حالت غفلت باشد  و اگر خواهی  آن مکان را به ذی‌شعوری نشان دهی به آن برنمی‌خورد .
 ترکیب مخصوص آفرینش پای آدمی
و از برای هر شخصی دو پای آفرید مرکب از ران و ساق و قدم  و هر یک به شکلی خاص و ترکیبی مخصوص  تا به هر جا که خواهد حرکت کند  و اگر اندکی تغییر در ترکیب یا شکل یا وضع یکی از این‌ها به هم رسد امر حرکت مختل می‌گردد و آن‌ها را ستون بدن و مرکب تن قرارداد و تن را بر آن‌ها سوار کرد  و همه این عجایب و غرایب را که اندکی از بسیار  و عشری از اعشار عجایب بدن انسان است از قطره‌ای نطفه خلق کرد در ظلمت رحم  و اگر پرده در پیش نمی‌بود و نظر بر آن می‌افتاد می‌دیدی که نقوش و خطوط و رسوم در اعضا در پی یکدیگر بر آن ظاهر می‌شوند و نه نقاشی ظاهر و نه قلمی پیداست فسبحانه سبحانه جل شانه .

آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9929/12/87371/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha