صاحب امتیاز: بنیاد رسالت

مدیر مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي

نشانی: تهران-خیابان استاد نجات اللهی جنوبی-خیابان شهید اسماعیل محمدی-پلاک۱

کد پستی:۱۵۹۹۹۷۶۷۱۱

تلفن:۱۰-۸۸۹۱۰۸۰۶

نمابر:۸۸۹۰۰۵۸۷

سازمان آگهي ها:۸۸۸۰۷۰۶۷- ۸۸۹۰۶۸۷۱

فكس آگهي ها:۸۸۹۰۲۷۳۸

سازمان شهرستان ها:۸۸۹۰۲۷۳۹

چاپ:گلريز تلفن:۶۶۷۹۵۴۴۲

دریافت همه صفحات
دانلود این صفحه
آرشیو